7/26/21 – Jim Burns & 12 Life Lessons, Jason Yates & My Faith Votes